F

Federman, Siegbert

Fels, Carole, geb. Eis

Fleishman, Elana

Flesch, Armin H.
Flesch, Carl
Flesch, Gerhard Paul
Flesch, Herbert Bertram
Flesch, Hildegard geb. Dreyfuss
Flesch, Inge
Flesch, Margot, geb. Ansbacher
Flesch, Nicole
Flesch, Patrice
Flesch, Peter
Flesch, Peter Karl Jochen

Fränkel, Hilde
Frankel, Nora, geb. Bergmann